Школа без насиља

Школа без насиљаНасиље никада не престаје само! У друштву које понекад недовољно оштро осуђује поједине облике неприхватљивог понашања најважнија је превенција. Препознајући потребу за превентивним деловањем, наша Школа је ушла у пројекат Моја школа – школа без насиља још новембра 2008. године, а од 28. новембра 2011. године, Школа је носилац плакете Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу.

Ова плакета је велики подстрек за све запослене и ученике да наставе још интензивније у реализацији активности за управљање превенцијом насиља у школи помоћу вредности, правила и реституције, кроз развој унутрашње и спољашње заштитне мреже, кроз рад са ученицима који испољавају проблеме у понашању, као и повезивање са осталим школама – чланицама Мреже школа без насиља и размену примера добре праксе у превенцији насиља.

Процедуре поступања  и мрежа комуникације у случајевима насиља у школи

Сви запослени у школи дужни су да свако сазнање о насиљу између ученика, до кога су дошли посредно (тако што су за њега чули) или непосредно (тако што су присуствовали насиљу), пријаве одељењском старешини.УНИЦЕФ

Одељењски старешина је дужан да о томе води евиденцију (на евиденционом листу). На крају месеца (до 29. у месецу) попуњене евиденционе листове предаје Тиму за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Уколико нема евидентираних случајева насиља у одељењу, разредни старешина Тиму предаје потписану изјаву о томе да га није било.

Одељењски старешина, обавља разговор са ученицима који су учествовали у насиљу и обавештава њихове родитеље  у року од (најкасније) три дана по сазнању да се насиље догодило.

Ти си Фаца!Након тога се према ученику који се насилно понашао предузима појачан васпитни надзор. Одељењски старешина процењујући проблем успоставља ритам виђања са родитељем (једном недељно или два пута месечно у унапред договореном термину).  У тим контактима  родитеља обавештава о понашању ученика у протеклом периоду и са њим се договара о васпитним поступцима који ће бити предузети према ученику. Одељењски старешина води евиденцију о овим контактима и резултатима предузетих васпитних мера и на крају месеца (29. у месецу) предаје Тиму за заштиту деце од злостављања и занемаривања.

Тим анализира добијене информације и предлаже даље кораке.

Одељењске старешине такође на крају месеца Тиму треба да предају извештај о предузетим превентивним активностима у оквиру рада на часу одељенског старешине.

Овакав редослед корака и предузетих активности доприноси правовременом реаговању у случајевима насиља и на тај начин утиче на његово смањење.