Савет родитеља

1

Савет родитеља чине по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

Савет родитеља има онолико чланова колико је одељења у Школи.

Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године.

Информације ‎

Пословник о раду Савета родитеља

Чланови Савета родитеља

Записници са седница Савета родитеља

Општински Савет родитеља ‎