Тематска настава

Тематска или интердисциплинарни приступ настави у суштини је могућност повезивања садржаја разних предмета у једну целину, одабиром једне теме и реализације исте, кроз разне активности, а све са циљем решавања проблема или стицање нових знања и вештина о одабраној теми кроз реализацију циљева и задатака планираних наст.планом и програмом одређеног разред. Тематски садржаји планирају се почетком године: годишњим, месечним, седмичним и дневним планом рада наставника; планом Стручних актива и већа или Одељенског и Наставничког већа као и Годишњим планом рада школе. Садржај рада и организација тематске наставе ,понекада излази из домена предмета и постаје решење или стицање већег знања као и стварања правилног односа према датој теми. Опште позната ствар је да се за реализацију наставних јединица, могу користити садржаји других наставних преметима коју ми називамо корелацијом. Циљ ове наставе јесте да корелацијом и путем: истарживања,сарадње са другим наставницима или ученицима, истих или различитих старосних група, разним организацијама, коришћењем разних медија, проблемске наставе … дође до реализације теме и решење проблема. Настава се може планирати за краћи или дужи временски период (дан,седмица, месец…) и то на различитим наставним предметима, кроз реализацију разних: посета, екскурзија , излета , амбијенталног учење (у библиотеци, музеју, парку…); затим: самостално у оквиру одељења, уз сарадњу са осталим ученицима, наставним као и ненаставним особљем школе и наравно осталим актерима сродних или несродних дисциплина.

ПОРОДИЧНО СТАБЛО  (1-2  17.09.2019.)