Наставници

Наставни кадар

НАСТАВНИЦИ
На неодређено време На одређено време Запослени само у овој школи Запослени у две школе Запослени у три и више школа укупно наставника
15 29 40 4 0 44
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња стручна спрема VI степен VII степен специјалиста магистар доктор наука
0 4 40 1 0 0

 

ГОДИНЕ СТАЖА НАСТАВНИКА
До 2 године до 5 година од 5 до 10 година од 10 до 20 година од 20 до 30 година од 30 до 40 година
0 18 5 6 5 10

Са дозволом за рад у образовању (лиценцом): 32

Број приправника: 12

(5 наставника је савладало Програм за увођење у посао и стекло право за полагање испита за лиценцу, а документација је предата МПНТР – Одељењу за лиценце)

Број ментора (из школе): 11

Са звањем: 1 (Весна Радонић, педагог – педагошки саветник)

Подела одељења на наставнике и остала задужења из 40-часовне радне недеље:

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Изборни предмети и слободна наставна активност