Правилници

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛСТИ

Најважнији правилници:

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених:

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (22.03.2018.)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика : 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика   (26.02.2018.)

Одлука о измени и допуни правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика           (26.12.2018.)

Одлука о измени и допуни правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика         (03.12.2019.)

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима:

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима               (26.12.2018.)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању:

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правила понашања у ОШ „Краљ Петар Први“: 

Правила понашања у ОШ „Краљ Петар Први“    (22.03.2018.)

 

Пословник о раду ученичког парламента      (31.01.2018.)

Правилник о похвалама и наградама ученика      (31.01.2018)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика ОШ „Краљ Петар Први“     (22.03.2018.)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Пословник о раду Савета родитеља    (20.02.2018.)