Финансијски извештаји

2019.

Финансијски план за 2019         (04.02.2019.)

2018.

Биланс стања 2017     (04.02.2019.)

Биланс прихода и расхода 2017   (04.02.2019.)

Извештај о капиталним издацима и примањима 2017    (04.02.2019.)

Извештај о новчаним токовима 2017      (04.02.2019.)

Извештај о извршењу буџета 2017      (04.02.2019.)